Klantenkaart

KLANTENKAART – ALGEMENE VOORWAARDEN – LOYALITEITSPROGRAMMA (VERSIE 17.05.01.01)

1. Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle personen in het bezit van een PELCKMANS-Klantenkaart (ieder afzonderlijk respectievelijk genoemd een “Kaarthouder” en een “Klantenkaart”) en regelen exclusief de contractuele relatie tussen de Kaarthouder en de NV PELCKMANS HOLDING, met vennootschapzetel 2300 TURNHOUT, Parklaan 2, KBO 0881.196.993., BTW BE 0881.196.993, RPR Turnhout (hierna genoemd ‘PELCKMANS’).

De Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 mei 2017 en vervangen integraal alle voorgaande voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot de Klantenkaart en het Pelckmans-Loyaliteitsprogramma.

PELCKMANS behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen zonder de Kaarthouder hiervan individueel te moeten inlichten en zonder enig recht op schadevergoeding voor de Kaarthouder. Alle aanpassingen van de Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de PELCKMANS-website van PELCKMANS (www.pelckmans.net) (de “Website”). De Kaarthouder verbindt er zich toe op regelmatige basis de Algemene Voorwaarden op de Website na te zullen lezen. Het gebruik van de Klantenkaart door de Kaarthouder na een aanpassing van de Algemene Voorwaarden op de Website zal gelden als aanvaarding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Bij niet aanvaarding van de wijzigingen dient de Kaarthouder PELCKMANS per aangetekend schrijven in kennis stellen van de beëindiging van zijn lidmaatschap.

 

2. Lidmaatschap

De Klantenkaart wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting door PELCKMANS (of door een deelnemend winkelpunt) uitgereikt aan natuurlijke personen. De Klantenkaart is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en voorzien van een uniek nummer. De Klantenkaart blijft te allen tijde eigendom van PELCKMANS en kan op eerste verzoek terug worden geëist van de Kaarthouder.

De Klantenkaart wordt geactiveerd door volledige registratie van de Kaarthouder op de Website of in een winkelpunt. De registratie door de Kaarthouder op de Website of een winkelpunt geldt eveneens als toetreding van de Kaarthouder tot het Pelckmans-Loyaliteitsprogramma.

Lidmaatschap staat niet open voor rechtspersonen of voor uitbaters, zelfstandige medewerkers of tijdelijke of voltijdse personeelsleden van de deelnemende PELCKMANS-winkels.

PELCKMANS behoudt zich het recht voor om toetreding tot het Loyaliteitsprogramma te weigeren, zonder enige motivatie, en om een Klantenkaart niet te activeren.

 

3. Voordelen en gebruik Klantenkaart

De Klantenkaart is geen betaalmiddel.
Mits voorlegging van de Klantenkaart bij elke aankoop aan de kassa van een deelnemende PELCKMANS-winkel, zal door PELCKMANS worden bijgehouden voor welke netto bedragen (prijs van de aangekochte goederen of diensten verminderd met eventuele kortingen, promoties, e.a.) de Kaarthouder aankopen heeft verricht. De Kaarthouder kan gevraagd worden om samen met de Klantenkaart zijn identiteitskaart over te maken ter controle van het persoonlijke gebruik van de Klantenkaart.

Aankopen verricht door een Kaarthouder zonder voorlegging van de Klantenkaart geven geen recht op Getrouwheidspunten en zullen nadien niet op de Klantenkaart worden geregistreerd.

PELCKMANS kent Getrouwheidspunten toe aan de Kaarthouder bij elke aankoop van minimaal 1 EUR in een deelnemende PELCKMANS-winkel. Tenzij anders aangegeven in de deelnemende PELCKMANS-winkel of op de Website, geeft elke aankoopschijf van 1 EUR recht op 2 getrouwheidspunten. De Getrouwheidspunten worden per aankoop toegekend, zodat bedragen onder één EUR niet bij een volgende aankoop worden bijgerekend voor de toekenning van Getrouwheidspunten.

De voordelen verbonden aan de Klantenkaart zij niet cumuleerbaar met voordelen van andere promotionele acties in de PELCKMANS-winkels.

Iedere schrijf van 500 rechtsgeldig gespaarde Getrouwheidspunten kan in een deelnemende PELCKMANS-winkel op verzoek van de Kaarthouder gewisseld worden in een korting van 5 EUR op een volgende aankoop. De gespaarde getrouwheidspunten worden nooit in speciën aan de Kaarthouder uitbetaald. Er kunnen tot maximaal 5000 getrouwheidspunten op een Klantenkaart worden gespaard.

Indien de Kaarthouder niet actief is op de Pelckmans e-nieuwsbrief zullen de punten of andere voordelen (o.a. kortingen) niet toegekend worden.

Indien de Klantenkaart gedurende een periode van 18 maanden na de laatste aankoop niet meer gebruikt wordt, alsook in ieder geval van fraude of misbruik, vervallen automatisch en van rechtswege alle gespaarde getrouwheidspunten & -cheques en zal het lidmaatschap van de Kaarthouder automatisch worden geannuleerd. Indien de Kaarthouder opnieuw wenst toe te treden zal hij zijn lidmaatschap op de Website of in een winkelpunt dienen te reactiveren. Bij reactivatie van de klantenkaart zal de Kaarthouder moeten bevestigen om minstens 3 maanden onze e-nieuwsbrief te ontvangen. De reactivatie van het lidmaatschap geeft geen herstel van de vervallen getrouwheidspunten.

Enig misbruik van de Klantenkaart leidt tot onmiddellijke en definitieve uitsluiting tot enig verder lidmaatschap of gebruiken van de Klantenkaart.

 

4. Verantwoordelijkheden van de Klant / Aansprakelijkheid

Kaarthouders die voordelen van de Klantenkaart trachten te verkrijgen of hebben verkregen door het verstrekken van valse informatie, of op andere ongepaste of frauduleuze wijze, zijn aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Elk verlies of elke diefstal van, of schade aan, de Klantenkaart moet onmiddellijk aan PELCKMANS worden gemeld, zodat een nieuwe kaart kan worden uitgereikt aan de Kaarthouder. In geval van verlies of diefstal van de Klantenkaart zal PELCKMANS niet gehouden zijn de aankoopbedragen noch het aantal bezoeken bij te houden. De Kaarthouder is persoonlijk verantwoordelijk voor het volledig informeren van derden, bedrijven of overheidsorganen omtrent zijn lidmaatschap van de Klantenkaart, en omtrent de aanbiedingen en voordelen die hen ter beschikking staan in het kader van de Klantenkaart.

PELCKMANS zal alles in het werk stellen om te zorgen dat de voordelen van het lidmaatschap correct worden toegekend, doch kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval zij in de redelijke onmogelijkheid was haar verplichtingen niet na te komen. In eender welke hypothese en zonder enige uitzondering voor wat betreft de grond van aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van PELCKMANS beperkt tot het bedrag van het voordeel dat de Kaarthouder uit hoofde van het lidmaatschap en de verrichte aankopen zou toegekend zijn of toegekend werd.

PELCKMANS behoudt zich het recht voor om de juistheid van de toegekende getrouwheidspunten te controleren en dit aantal te corrigeren indien er, volgens haar, fouten zijn vastgesteld zonder dat er hierover enige klacht geformuleerd kan worden.

 

5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

PELCKMANS is begaan met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Kaarthouders. Het gebruik van de persoonsgegevens die door PELCKMANS verzameld worden in het kader van de Klantenkaart, gebeurt uitsluitend conform de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘Privacywet’).

Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden geeft de Kaarthouder toelating aan PELCKMANS om zijn persoonsgegevens voor gepersonaliseerde aanbiedingen te gebruiken. De Kaarthouder geeft eveneens toelating om met hem te communiceren via alle mogelijke media, met inbegrip van e-mail en sms. De gegevens worden door PELCKMANS en de met haar verbonden vennootschapen aangewend voor promotionele doeleinden, bij het beheer en de uitvoering van de Klantenkaart en voor verkoop- en marktanalyses, behoudens indien de Kaarthouder daarmee niet akkoord gaat door aankruisen van het relevante vak op het registratieformulier op de Website.

De Kaarthouder heeft op elk moment het recht op inzage in zijn persoonsgegevens om verbetering te vragen indien ze niet correct zijn. De Kaarthouder heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Daarvoor doet de Kaarthouder een schriftelijke aanvraag bij PELCKMANS op de vennootschapzetel dan wel op het e-mailadres info@pelckmans.net . Verbeteringen en aanpassingen van de persoonsgegevens kunnen door de Kaarthouder worden doorgevoerd op de Website of in een winkelpunt.

De gegevens zullen door PELCKMANS op een veilige wijze worden verwerkt en enkel gedeeld worden met de aan haar verbonden vennootschappen, met de franchisenemers, bepaalde commerciële partners, alsook met bepaalde dienstverleners (lasthebbers), ongeacht hun nationaliteit. Gegevens worden niet overgemaakt aan niet verbonden derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Kaarthouder. De Kaarthouder heeft de mogelijkheid om bijkomende informatie te krijgen bij de

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be).

 

6. Opzegging van de Klantenkaart/Lidmaatschap

PELCKMANS behoudt zich het recht voor om het Klantenkaart en het Loyaliteitsprogramma ten allen tijde te annuleren of te vervangen door een ander programma en de lidmaatschapscontracten prompt op te zeggen.

 

7. Overdracht of beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap kan door de Kaarthouder, op elk moment, met of zonder motivering en zonder voorafgaande kennisgeving, beëindigd worden door verzending van een aangetekend schrijven naar de vennootschapzetel van PELCKMANS.

PELCKMANS behoudt zich het recht voor om, naar eigen redelijkheid, de Klantenkaart onmiddellijk in te trekken dan wel stop te zetten waardoor het lidmaatschap geschorst dan wel volledig beëindigd wordt en dit zonder noodzaak van enige motivering.
PELCKMANS behoudt zich het recht voor om het beheer van de Klantenkaart om welke reden dan ook, toe te vertrouwen aan derden, en om de overeenkomsten met de Kaarthouders voor dat doel over te dragen, zonder dit te moeten rechtvaardigen. In dat geval worden de leden minimaal 20 dagen voor de overdracht geïnformeerd via de Website.

8. Vrijwaring en jurisdictie

Geen enkele onthouding of nalaten van PELCKMANS om haar rechten onder enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen zal een afstand daarvan, of een afstand van het recht van PELCKMANS om enige andere bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, uitmaken, en geen enkele afstand door PELCKMANS van enige inbreuk op enige bepaling of clausule van deze Overeenkomst zal geacht worden een afstand te zijn van enige inbreuk op enige andere bepaling of clausule daarvan.

In het geval dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wettelijk ongeldig is, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze bepaling geacht worden van de algemene voorwaarden te kunnen worden afgescheiden, en zal de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

Huidige Algemene Voorwaarden zijn exclusief onderhevig aan het Belgisch Recht. Ingeval van enige betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout exclusief bevoegd.